Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere Certificat de Urbanism pentru dezlipire, alipire imobile, înscriere servitute

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14.

Taxe

Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.
Taxele se plătesc la casierie, la parterul clădirii sau online.

Observații

Solicitant

- persoană fizică
- persoană juridică
Notă:
Documentația topografică se depune în original - 1 exemplar, restul exemplarelor putând fi copii.
Certificatul de urbanism poate fi emis și comunicat solicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin intermediul poștei electronice, dacă solicitantul și-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism.
Etape următoare:
Întabularea operaţiunii în Cartea Funciară prin notarul public;
Extrasul de Carte Funciară se obţine de la: O.C.P.I. - Biroul de Carte Funciară, str. Zizinului nr. 46, Braşov sau online;
Documentaţia tehnică se obţine de la firmele de specialitate;

  • Extras de Carte Funciară în copie pentru informare, actualizat (nu mai vechi de 30 zile)
  • Documentație topografică întocmită conform Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscrierile în evidențele de cadastru și carte funciară - format .pdf, în minim 2 exemplare + CD
  • CD va conține planul de amplasament și delimitare al imobilului în format electronic, format .dwg versiune acad max. 2007, executat în sistem de proiecţie Stereo 70, ce va conţine un singur layer cu limitele parcelei ce face obiectul documentaţiei.
  • Cerere tip - Certificat Urbanism
  • Cererea tip pentru emiterea certificatului de urbanism se va completa cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea explicita a scopului solicitarii actului, completată integral;

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Certificat de Urbanism pentru dezlipire, alipire imobile, înscriere servitute