Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere Autorizație de Construire/Desființare

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14..
Toată documentaţia se va prezenta în dublu exemplar şi se întocmeşte în conformitate cu Legea 50/1991 şi Ordinul 839/2009.

Taxe

Taxe pentru persoană fizică și persoană juridică:

Pentru orice construcție cu destinație de locuință valoarea taxei este de 0,5% din valoarea de investiție fără TVA.
Pentru orice altă destinație valoarea taxei este de 1% din valoarea de investiție fără TVA.
Pentru organizare șantier valoarea taxei este de 3% din valoarea de investiție fără TVA.

Observații

Solicitant

 • persoană fizică
 • persoană juridică

Formulare completate de solicitant:

 • Cererea pt. eliberarea AC/AD completată şi semnată de proprietarul tabular (cel care figurează în CF)

Notă:
- avizele/acordurile rețeliștilor se depun în copie
- studiile de specialitate se depun în 1 exemplar în original și 1 în copie
- în anexa la cerere se vor bifa toate datele cu privire la rețele, extinderi rețele și căi de comunicații după caz și va fi semnată și stampilată de către proiectant.

 • Cerere tip A.C. / A.D. însoțită obligatoriu de anexe - completată integral
 • Extras CF în original/în format electronic eliberat online de OCPI Brașov – nu mai vechi de 30 zile
 • Certificat de urbanism în copie însoțit de planșa vizată spre neschimbare
 • Avize/studiii solicitate prin certificatul de urbanism cu plansele anexa si punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente
 • Ridicarea topografică însoțită de procesul verbal de recepție a lucrării – format digital și hârtie
 • Documentația tehnică D.T. în original, 2 exemplare original care va cuprinde Deviz general întocmit conform HG nr. 907/2016; Referat de verificare; Memoriu tehnic; Caiet de sarcini (după caz); Piese desenate
 • Proiect de refacere a zonelor afectate de lucrare (parte scrisă și desenată)- 2 exemplare original
 • Anunţ începere lucrări Cerere AC / AD