Ajutor
Condiții de utilizare

Aprobare PUD (PUZ)

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14.

Observații

NOTĂ: Documentația P.U.D. se elaborează în format analogic și digital (piese scrise și desenate) pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecție stereografică 1970.

Etapă următoare:

 • obținerea autorizației de construire
 • Cerere tip - pentru Emitere Aviz Arhitect Șef și Aprobare PUD/PUZ
 • Copia documentaţiei de urbanism în varianta finală (piese scrise și piesedesenate) pe suport digital, fişier format.DWG (pentru compatibilitate GIS) și PDF
 • Cerințe: regulament urbanism, memoriu, planșă de reglementări, planșa cu rețele edilitare, planșa cu regimul juridic, planșa de încadrare în PUZ sau localitate, planșa cu situația existentă (piese scrise și desenate)
 • Chitanţa de plată a taxei (copie)
 • Dovada achitării taxei la Registrul Urbaniștilor din România (RUR)
 • Documentația de urbansim completă în 3 exemplare, curpinzând următoarele:
 • Certificatul de urbanism (CU), în termen de valabilitate – copie
 • Tema de proiectare avizată pentru documentație de tip PUD – copie/ Aviz de oportunitate pentru documentație de tip PUZ – copie (după caz)
 • Studiul geotehnic – copie
 • Ridicare topografică – copie (vizată de O.C.P.I. Braşov)
 • Avizele solicitate prin CU, cu planşele aferente – copii
 • Piese scrise și piese desenate conform legislației în vigoare, în original, dintre care un exemplar se returnează beneficiarului
 • Extras de Carte Funciară de dată recentă– copie
 • Planșa de Reglementări urbanistice - 2 exemplare (anexă la Avizul Arhitectului Șef)