Ajutor
Condiții de utilizare

Prelungirea autorizaţiei taxi

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.9 și nr.10.

(1) O autorizaţie taxi deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, cumulativ următoarele condiţii:

1. a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, pe toată perioada valabilităţii autorizaţiei taxi, este dotat cu dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar, dotare careva fi specificată în certificatul de agreare şi este deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

b) sunt respectate prevederile art. 36 din prezentul regulament, dacă se înlocuieşte autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizaţiei taxi;

c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a suspendat autorizaţia taxi respectivă în ultimii 5 ani;

d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi, în conformitate cu contractele prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, realizate de autovehiculele pentru a căror autorizaţii taxi solicită prelungirea;

2. Se va respecta Planul de înlocuire a autovehiculelor taxi cu vechimea de peste 10 ani,cu următoarele termene, astfel:

31.12.2023 - 1/3 dintre autovehiculele taxi vor avea norma de poluare cel puţin Euro 6;

31.12.2024 - 51% dintre autovehiculele taxi vor avea norma de poluare cel puţin Euro 6;

31.12.2025 - 2/3 dintre autovehiculele taxi vor avea norma de poluare cel puţin Euro 6, iar 1/3 vor avea motoare cu propulsie electrică/tehnologii verzi, cu precizarea că, la fiecare înnoire a parcului auto, se va respecta proporţia de1/3 verzi.

(2) În vederea prelungirii autorizaţiei taxi, conform graficului întocmit de către autoritatea de autorizare, transportatorul autorizat va depune o documentaţie care va conţine:

a)Cerere-tip pentru prelungire autorizaţie taxi;

b) Copie după AUTORIZATIA DE TRANSPORT emisă de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, valabilă;

c) Autorizaţia taxi, în original (se va păstra o copie);

d) Copie după certificatul de înmatriculare (cu ITP TAXI valabil) şi cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate

sau

Copie după certificatul de înmatriculare (cu ITP TAXI valabil), cartea de identitateşicontractul de leasing al autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing; ;

e) Copie după certificatul de agreare valabil;

f) Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional) - de la Direcția Fiscală, str. Dorobanților nr. 4;

g) Copie după Contractul de dispecerizare;

h) Dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a unei autorităţi publice locale, însoţită de copie dupăcertificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto şicopie după contractul de muncă al conducătorului auto sau declaraţia pe propria răspundere a asociatului/administratorului că efectuează min.8 ore de taximetrie / zi, după caz;

i) Dovadacă transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi, semnată şi ştampilată de către expertul contabil sau de către contabilul care este angajat al transportatorului autorizat (în acest caz se anexează contractul de muncă înregistrat la ITM) -formular tip.

j) Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat că, pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi, va înlocui autovehiculul a cărui vechime depăşeşte 10 ani formular tip.

3) Documentele se depun la Primăria Municipiului Braşov – Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

4) Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către funcţionarul desemnat al serviciului Centru de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

5) Dacă transporatorul autorizat nu a depus documentaţia conform graficului şi nu a respectat condiţiile prevăzute pentru prelungire, autorizaţia taxi se reţine sau se va retrage, după caz.

6) În caz de neconcordanţă între numărul autorizaţiilor taxi deţinute de transportatorul autorizat persoană juridică şi numărul taximetriştilor angajaţi cu contract de muncă (8 ore/zi) se va reţine un număr de autorizaţii taxi, direct proporţional cu numărul contractelor de muncă lipsă.

7) Autorizaţiile taxi reţinute pentru care nu s-au depus documente sau nu au îndeplinit condiţiile prevăzute se vor retrage ulterior.

Taxe

Dovada de achitare a tarifului de prelungire -Cont RO74TREZ13121160203XXXXX07 -H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere.

- Autorizaţia taxi se va elibera împreună cu setul de ecusoane corespunzător (cu condiţia achitării în prealabil a contravalorii acestora)

- La eliberarea autorizaţiei taxi prelungită transportatorul autorizat este obligat să predea autorizaţia taxi în original şi setul de ecusoane corespunzător (cele vechi) ;


Notă:În cazul în care termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI TAXI coincide cu termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT, autorizaţia taxi se va prelungi numai după vizarea AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT.

a)Cerere-tip pentru prelungire autorizaţie taxi;

b) Copie după AUTORIZATIA DE TRANSPORT emisă de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, valabilă;

c) Autorizaţia taxi, în original (se va păstra o copie);

d) Copie după certificatul de înmatriculare (cu ITP TAXI valabil) şi cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate

sau

Copie după certificatul de înmatriculare (cu ITP TAXI valabil), cartea de identitateşicontractul de leasing al autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing; ;

e) Copie după certificatul de agreare valabil;

f) Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional) - de la Direcția Fiscală, str. Dorobanților nr. 4;

g) Copie după Contractul de dispecerizare;

h) Dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a unei autorităţi publice locale, însoţită de copie dupăcertificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto şicopie după contractul de muncă al conducătorului auto sau declaraţia pe propria răspundere a asociatului/administratorului că efectuează min.8 ore de taximetrie / zi, după caz;

i) Dovadacă transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi, semnată şi ştampilată de către expertul contabil sau de către contabilul care este angajat al transportatorului autorizat (în acest caz se anexează contractul de muncă înregistrat la ITM) -formular tip.

j) Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat că, pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi, va înlocui autovehiculul a cărui vechime depăşeşte 10 ani formular tip.

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Prelungirea autorizaţiei taxi