Ajutor
Condiții de utilizare

Prelungirea autorizaţiei taxi

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.9 și nr.10.

O autorizaţie taxi atribuită pentru prima dată pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul, are culoarea albă în totalitate sau cel putin deasupra benzii sah, nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, este deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing şi sunt îndeplinite toate cerinţele Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare. 


Taxe

Dovada de achitare a tarifului de prelungire - 100 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX07 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul serviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere. 


Observatii

Autorizaţia taxi se va elibera împreună cu setul de ecusoane corespunzător (cu condiţia achitării în prealabil a contravalorii acestora)

La eliberarea autorizaţiei taxi prelungită transportatorul autorizat este obligat să predea setul de ecusoane vechi;


Notă: În cazul în care termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI TAXI coincide cu termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT, autorizaţia taxi se va prelungi numai după vizarea AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT.

Documentele se depun la Primăria Municipiului Braşov - Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către funcţionarul desemnat al serviciului Centru de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Vizarea autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare pe baza cererii transportatorului autorizat, depusă cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii acesteia.

 • Cerere tip autorizaţie taxi prelungită
 • Copie după AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT emisă de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, valabilă
 • Autorizaţia taxi, în original (se va păstra o copie)
 • Copie după certificatul de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil) şi după cartea de identitate a autovehicului deţinut în proprietate sau - Copie după certificatului de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil), a cărţii de identitate şi a contractului de leasing a autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing
 • Copie după certificatul de agreare valabil
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional) (Direcţia Fiscală: str. Dorobanţilor nr. 4)
 • Dovada că transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi, semnată şi ştampilată de către expertul contabil sau de către contabilul care este angajat al transportatorului autorizat (în acest caz se anexează contractul de muncă înregistrat la ITM)-formular tip
 • Dovada care atestă îndeplinirea condiţiei prevăzută la art. 11 alin. 5 lit. e) din Legea nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare
 • Eliberarea autorizaţiilor taxi va fi condiţionată de înscrierea în baza de date a tuturor taximetriştilor utilizaţi de către transportatorul autorizat
 • Declaraţie
 • Copie după contractul de dispecerizare
 • Dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a unei autorităţi publice locale, însoţită de :
  • copie după certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto ;
  • copie după contractul de muncă al conducătorului auto, după caz

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Prelungirea autorizaţiei taxi