Ajutor
Condiții de utilizare

Obţinere Autorizaţie pentru extindere şi branşamente la reţele edilitare

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14.

Taxe

Documentul de plată a taxei de eliberare a autorizatiei de construire, în copie (1% din valoare din devizul general intocmit conform HG nr. 907/2016 de la capitolul C+M sau C+I)

Taxele se plătesc la casierie, la parterul clădirii sau online.

Observații

Beneficiarii autorizaţiilor de construire emise de Primăria Municipiului Brasov au obligaţia ca în termen de 15 zile de la terminarea lucrărilor - să înainteze declaraţia cu valoarea reală a construcţiilor executate, în vederea regularizării taxei pentru autorizaţia de construire si sa anunte inceperea executarii lucrarilor cu minim 10 zile inainte.

Solicitant

  • persoană fizică
  • persoană juridică (proprietar din C.F.)

Formulare completate de solicitant

  • Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de construire.

ATENŢIE! Cu excepţia cererii (poziţia 1 – opis) şi a copiilor chitanţelor, pentru mai multă operativitate, documentele se vor prezenta în dublu exemplar, în două dosare separate, în ordinea menţionată mai sus. Vă mulţumim!

Etapa următoare:

Obţinerea acordului pentru săpătură (de la Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice – posturile nr. 9 sau 10)

Extrasul de Carte Funciară se obţine de la: O.C.P.I. – Biroul de Carte Funciară Braşov, Str. Zizinului nr. 46, sau online

  • Cerere tip A.C. / A.D. însoțită obligatoriu de anexe - completată integral
  • Extras CF în original/în format electronic eliberat online de OCPI Brașov, de data recentă
  • Certificat de urbanism în copie însoțit de planșa vizată spre neschimbare
  • Avize/studiii solicitate prin certificatul de urbanism cu plansele anexa si punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente
  • Ridicarea topografică însoțită de procesul verbal de recepție a lucrării – format digital și hârtie
  • Documentația tehnică D.T. în original, 2 exemplare original care va cuprinde Deviz general întocmit conform HG nr. 907/2016; Referat de verificare; Memoriu tehnic; Caiet de sarcini (după caz); Piese desenate
  • Proiect de refacere a zonelor afectate de lucrare (parte scrisă și desenată)- 2 exemplare original