Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere Autorizație pentru construire drumuri/străzi noi (iluminat stradal, semaforizari, girații)

Taxe

Documentul de plată a taxei de eliberare a autorizatiei de construire, în copie (1% din valoare din devizul general intocmit conform HG nr. 907/2016 de la capitolul C+M).

Taxele se plătesc la casierie, la parterul clădirii sau online.

Observații

Beneficiarii autorizaţiilor de construire emise de Primăria Municipiului Brasov au obligaţia ca în termen de 15 zile de la terminarea lucrărilor - să înainteze declaraţia cu valoarea reală a construcţiilor executate, în vederea regularizării taxei pentru autorizaţia de construire si sa anunte inceperea executarii lucrarilor cu minim 10 zile inainte.

  • Cerere tip A.C. / A.D. însoțită obligatoriu de anexe - completată integral
  • Extras CF în original/în format electronic eliberat online de OCPI Brașov, de data recentă
  • Certificat de urbanism în copie însoțit de planșa vizată spre neschimbare
  • Avize/studiii solicitate prin certificatul de urbanism cu plansele anexa si punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente
  • Ridicarea topografică însoțită de procesul verbal de recepție a lucrării – format digital și hârtie
  • Documentația tehnică D.T. în original, 2 exemplare original care va cuprinde Deviz general întocmit conform HG nr. 907/2016; Referat de verificare; Memoriu tehnic; Caiet de sarcini (după caz); Piese desenate
  • Proiect de refacere a zonelor afectate de lucrare (parte scrisă și desenată)- 2 exemplare original