Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere Acord/Autorizaţie pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale


DIRECT - Depunere cerere impreuna cu acte doveditoare direct la Centrul de informații pentru Cetățeni

Actele se vor prezenta în copii conform cu originalul sau în formă autentificată (în dosar plic, însoţite obligatoriu de un opis al actelor depuse) la Centru de Informare pentru Cetăţeni - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial (biroul 4 sau 5), unde puteți completa cererea tip pentru acord/autorizare şi notificarea orarului de funcţionare, sau se pot descărca formularele din secțiunea Solicita direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni..

ONLINE - Depunere cerere prin intermediul portalului de servicii, in cazul in care solicitantul deține cont de utilizator.

Etapele demersului online:

 • Solicitantul complează toate câmpurile din formularul electronic disponibil în secțiunea Solicită Online, atașează documentele semnate şi scanate, apoi trimite formularul online apasând butonul TRIMITE.
 • După verificarea actelor depuse, solicitantul primeste numărul de înregistrare. în secţiunea "Solicitari depuse" din portal (stadiul rezolvării documentului poate fi urmarit in aceasta sectiune).
 • Serviciul de specialitate va demara procedura de eliberare a Acordului/Autorizatiei pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale


În funcţie de particularităţile fiecărui punct de lucru, în vederea emiterii acordului/autorizaţiei de funcţionare, Primăria Braşov poate solicita şi alte acte/documente, etc. specifice desfăşurării exerciţiului comercial ex: declaraţii notariale, autorizaţie de construire, releveu al spaţiului, puncte de vedere de la alte instituţii, etc.

Taxe

Taxa pentru eliberararea acordului/autorizaţiei de funcţionare se stabileste conform HCL-ului in vigoare pe anul in curs privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si se va achita la ridicarea acordului/autorizatiei.

Taxă cuprinsă între 1.013,4-2.533,5 lei pentru unităţile de alimentaţie publică sub 500 de mp.

Taxă cuprinsă între 4.053,6-5.573,70 lei pentru unităţile de alimentaţie publică peste 500 de mp.

 • OPIS;
 • Cererea tip;
 • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 • Declaraţia privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice conform H.G.nr.843/1999;

 • Copia actului de identitate al administratorului sau împuternicitului (cu procură); + Plan de situaţie cu indicarea în zonă a spaţiului şi foto amplasament;
 • Extrasul CF nu mai vechi de 3 luni, cu înscrierea funcţiunii de spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Excepţie fac situaţiile în care punctul de lucru se află într-o construcţie provizorie (chioşc), pentru care este necesară numai autorizaţia de construire pentru amplasarea chioşcului;
 • Plan de situaţie/releveu al spaţiului din care să reiasă suprafaţa şi compartimentarea dacă aceastea nu rezultă din extrasul CF;
 • Actul constitutiv sau actul de înfiinţare pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale după caz;
 • Dovada ocupării legale a domeniului public/privat al municipiului sau spaţiului unde se desfaşoară activitatea (contract de închiriere, cu termen de valabilitate de minim 1 an de la data depunerii cererii pentru alimentație publică, etc.);
 • Certificat de neurmărire fiscală emis de Direcţia Fiscală Braşov (str. Dorobanților nr. 4) aflat în termen de valabilitate obligatoriu, din care să rezulte că solicitantul (agentul economic) nu are datorii la bugetul local. Agenții economici care nu dețin certificat fiscal, vor solicita ca acest document să fie obținut de către Primăria Municipiului Brașov pentru agentul economic;
 • Certificatul Unic de Înregistrare (CUI) al solicitantului;
 • Certificatul Constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului pentru punctul de lucru, din care să rezulte codurile CAEN pentru desfășurarea exercițiului comercial pentru care se solicită acordul/autorizația de funcționare;
 • Acorduri/avize/autorizări/licenţe speciale specifice exerciţiului comercial desfăşurat;

a) autorizaţie de funcţionare sau notificarea pentru certificarea conformităţii de la Direcţia de Sănătate Publică Braşov (str. M. Kogălniceanu nr. 11) pentru codurile CAEN care efectiv se desfăşoară în spaţiu;

b)autorizaţie de securitate la incendiu însoţită de planul de situaţie vizat spre neschimbare de la I.S.U. ,,Ţara Bârsei” al judeţului Braşov (str. Şcolii nr.4) sau adresa din partea organului emitent abilitat că prezenta autorizaţie nu este necesară, sau dovada că, construcţia/amenajările nu se încadrează în prevederile art.3 alin 1 din Hotărârea.nr.915 din 3 noiembrie 2015, după caz;

· În autorizația de funcționare emisă pentru agenții comerciali care nu dețin autorizație ISU, respectiv pentru cei care au obținut dovada că, construcţia/amenajările nu se încadrează în prevederile art.3 alin 1 din Hotărârea. nr.915 din 3 noiembrie 2015 se va face mențiunea "Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de scuritate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor."

c) autorizaţie de funcţionare de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov (str. Politehnicii nr. 3), după caz

d)autorizaţie de funcţionare de la Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Braşov (Calea Feldioarei nr. 20A), numai pentru comercializarea produselor alimentare sau unitate de alimentaţie publică.

 • Contract de salubritate şi copie dupa factura şi chitanţa aferentă, din luna precedentă depunerii dosarului;
 • Acordul tuturor proprietarilor pentru folosirea parţilor comune aflate în indiviziune (declaraţie notarială privind acordul şi cuantumul parţilor de uz comun pentru fiecare coproprietar), dacă este cazul;
 • Notificarea orarului de funcţionare (anexa 2). În cazurile în care activitatea de la punctul de lucru supus autorizării depăşeşte ora 22.00, solicitantul va depune acordul notarial al persoanelor care îşi au domiciliul sau sediul in imobilul în cauză şi în vecinătatea acestuia;
 • Dovada deţinerii locului de parcare de la Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Braşov sau dovada existenţei locurilor de parcare în afara domeniului public conform H.G. 525/1996,, după caz;

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Cerere eliberare Acord de funcționare pentru activități comerciale și prestări Servicii