Ajutor
Condiții de utilizare

Modificarea autorizaţiei taxi ca urmare a înlocuirii autovehiculului care execută transport persoane în regim de taxi

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.8, nr. 9 și nr. 10.

(1) Transportatorul autorizat poate să îşi înlocuiască, la cerere, autovehiculul deţinut, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing pentru care a obţinut o autorizaţie taxi, cu un alt autovehicul deţinut în aceleaşi condiţii, cu cel puţin acelaşi punctaj privind criteriile de departajare pe care autovehiculul înlocuit l-a obţinut, la data eliberării autorizaţiei taxi, în următoarele cazuri:

a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;

b) autovehiculul a fost casat;

c) autovehiculul a fost înstrăinat;

d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplineşte;

(2) Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat respectiv şi trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
a) să îndeplinească cel puţin acelaşi punctaj ca autovehiculul înlocuit privind criteriile de departajare în cazul transportului de persoane în regim de taxi;
b) să aibă vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu mai mult de 10 ani;
c) să îndeplinească condiţiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi;
d) culoarea albă integral;

e) norma de poluare cel puţin Euro 6 sau cu propulsie electrică/tehnologii verzi;

f)este dotat cu dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar, dotare specificată în certificatul de agreare;

2^1La eliberarea noilor autorizaţii taxi aferente autovehiculelor electrice, societăţile de taxi vor fi scutite de taxe.

Taxe

Dovada achitării a tarifului de înlocuire - 80 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX06 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de inchiriere

Observatii

Dacă se modifică numarul de înmatriculare al autovehiculului taxi este necesar ca transportatorul autorizat să comande un nou set de ecusoane (cu condiţia achitării contravalorii acestuia) şi să solicite modificarea listei de tarife;

La eliberarea autorizaţiei taxi modificată transportatorul autorizat este obligat să predea setul de ecusoane vechi, dacă este cazul;


NOTĂ:

Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, cf. Art. 21 alin. 5 din Ordinul M.I.R.A. nr. 356/2007.

  • Cerere tip înlocuire auto
  • Copie după autorizaţia de transport
  • Autorizaţia taxi în original
  • Copie după certificatul de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil) şi după cartea de identitate a autovehicului deţinut în proprietate sau - Copie după certificatului de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil), a cărţii de identitate şi a contractului de leasing a autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing
  • Copie după certificatul de agreare valabil
  • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional) (Direcţia Fiscală: str. Dorobanţilor nr. 4)
  • Declaraţie pe propria răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul înlocuitor
  • Declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi