Ajutor
Condiții de utilizare

Avizul comisiei de circulaţie/administrator drum - pentru D.T.A.C. (Documentaţie Tehnică pentru Obţinerea Autorizaţiei de Construire)

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.9 și nr.10.


Observatii

Planşa aferentă fazei D.T.A.C. va fi întocmită cu respectarea prevederilor Anexei 1 Conţinutul-cadru din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu prezentarea:

1. imobilului, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coama a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;

2. amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;

3. cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);

4. denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;

5. sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor fluviale;

6. accesele pietonale şi carosabile din incinta şi clădiri, plantaţiile prevăzute;

7. planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.

Toate planşele prezentate vor purta în partea dreapta jos, cartusul de identificare şi semnăturile elaboratorilor.

  • Cerere (în care se specifică numele, adresa şi telefonul de contact al solicitantului) care să conţină descrierea solicitării
  • Copia Certificatului de Urbanism, valabil
  • Copia extrasului Carte Funciară - nu mai vechi de 3 luni
  • Memoriu justificativ
  • Schiţă Carte Funciară a imobilului
  • Planşa privind încadrarea în documentul de urbanism aprobat în zonă
  • Planşa aferentă fazei D.T.A.C., cu prezentarea propunerilor privind realizarea accesului de la drumul public existent în zonă la imobilul pentru care s-a solicitat avizarea, care va fi suprapusă peste: 1. ridicarea topografică în sistem de referinţă Marea Neagră 1975 şi sistem de proiecţie stereografic 1970, conform prevederilor Ordinului M.A.P. nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, actualizat; ridicarea topografică va fi vizată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov; 2. dezmembrarea terenului din care provine imobilul pentru care s-a eliberat Certificatul de Urbanism, vizată de către Primăria Municipiului Braşov
  • Zona interesată din documentul de urbanism (respectiv P.U.D., P.U.Z., P.U.G.) cu respectarea prevederilor impuse prin acestea, inclusiv respectarea prevederilor art. 25 şi art. 26 din cadrul H.G. nr. 525/1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism şi ale H.C.L. nr. 224/2006, republicată, privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire pentru imobilele cu acces la drumurile publice neintabulate în cartea funciară (prezentarea acetelor doveditoare cu privire la acces)
  • Planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, conform Anexei nr. 7 din cadrul Ordinului M.A.P. nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, actualizat, cu prezentarea tabelului de inventariere şi identificare a punctelor provenite din ridicarea topografică şi suprafaţa rezultată. Menţionăm că suprafaţa de teren rezultată în urma măsurătorilor trebuie să coincidă cu cea înscrisă în extrasul de Carte Funciară

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Avizul comisiei de circulaţie/administrator drum - pentru D.T.A.C.