Ajutor
Condiții de utilizare

Atribuire locuri de veci la cererea beneficiarilor - conform Decretului-Lege nr. 189/2000

LOCURI DE VECI - BENEFICIARI AI DECRETULUI-LEGE NR. 189/2000
- privind aprobarea Odonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare.
Art.5, lit."h" "acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci"

Observații

Nota: Se vor verifica copiile actelor necesare solicitarii cu originalele, dupa care se mentioneaza pe copia Xerox, "conform cu originalul", data si semnatura persoanei care preia documentele.
Actele in original se restituie solicitantului.


  • Cerere tip
  • Hotărârea (Decizia) emisă de Casa Judeţeană de Pensii Braşov – Comisia pentru aplicarea Legii nr.189/2000 (original și copie xerox)
  • Cupon de pensie ( în care este specificat cuantumul pensiei primite conform Legii nr.189/2000) sau Decizia de Pensie pentru limita de vârstă, în care este menţionat şi cuantumul stabilit a fi primit conform Legii nr.189/2000
  • Copie act de identitate

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Atribuire locuri de veci la cererea beneficiarilor - conform Decretului-Lege nr. 189/2000