Ajutor
Condiții de utilizare

Atribuire locuri de veci la cererea beneficiarilor - conform Decretului-Lege nr. 118/1990

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.4

LOCURI DE VECI - conform Decretului-Lege nr. 118/1990
- privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
" Art.6, alin.2, lit."g" "acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci"

Observații

Notă: Se vor verifica copiile actelor necesare solicitării cu originalele, după care se menţionează pe copia Xerox, "conform cu originalul", data şi semnătura persoanei care preia documentaţia.
Actele în original se restituie solicitantului.


  • Cerere tip
  • Actul de identitate (original și copie xerox)
  • Hotărârea emisă de Casa Judeţeană de Pensii Braşov – Comisia pentru aplicarea Decretului-Lege nr.118/1990 (original și copie xerox)
  • Cupon de pensie ( în care este specificat cuantumul pensiei primite conform Decretului-Lege nr. 118/1990 sau Decizia de Pensie pentru limită de vârstă, în care este menţionat şi cuantumul stabilit a fi primit conform Decretului-Lege nr. 118/1990)

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Atribuire locuri de veci la cererea beneficiarilor - conform Decretului-Lege nr. 118/1990