Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate

Plata prin SMS
Următoarele taxe pot fi achitate și prin SMS la numărul de telefon scurt7530 după cum urmează:

 • Pentru taxa de carte de identitate de 7 lei mesaj cu textul BVCI urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa de carte de identitate provizorie de 1 leu mesaj cu textul BVCIP urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa de arhiva de 15 lei mesaj cu textul BVTA urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa furnizare date de 5 lei se trimite mesaj cu textul BVTF urmat de CNP-ul persoanei

 • Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.

  Plata prin contul de Trezorerie
  S.P.C.L.E.P. Brașov, C.U.I. 17773744
  Cont Trezorerie: RO15TREZ13121G330800XXXX


  Observații

  ATENŢIE!!
  Toate documentele vor fi prezentate în original şi copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.
  Nu se acceptă copii legalizate.

  Dovada adresei de reședință se face cu unul din următoarele documente:
  1. Extrasul de carte funciară – cu termen de valabilitate 30 zile. Extrasul CF poate fi:
  - extrasul electronic însoțit de certificatul de conformitate dacă este solicitat prin biroul notarului public
  - extrasul on-line obținut de către cetățean
  - extrasul solicitat de la OCPI cu semnătura și ștampila în original;
  2. Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
  3. Contract de donaţie, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
  4. Contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de donaţie cu clauză de abitaţie, uz sau uzufruct viager pentru un imobil tip locuinţă – caz în care este necesar acordul persoanei care deţine clauza;
  5. Contract de schimb de locuinţă – autentificat;
  6. Contractul de partaj voluntar – autentificat;
  7. Contract de întreţinere sau contract de rentă viageră – autentificat;
  8. Certificatul de moştenitor;
  9. Hotărâri judecătoreşti – definitive;
  10. Certificatul de urbanism de dare în folosinţă definitivă sau edificare, însoțit de autorizația de construire (dacă proprietarul o deține) și/sau procesul verbal de predare primire a locuinței ștampilat de primărie;
  11. Contractul de construire (pentru locuinţele edificate înainte de anul 1990) însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
  12. Titlul de proprietate;
  13. Contractul de închiriere (locaţiune):
  - din fondul locativ de stat;
  - proprietate a unei persoane fizice – înregistrat la administraţia financiară;
  - proprietatea unei persoane juridice – dacă sunt mai mulţi asociaţi (acţionari) este necesar acordul dat de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul de administraţie;
  14. Contractul de închiriere – accesoriu al contractului de muncă şi adeverinţa care atestă faptul că solicitantul mai este angajat;
  15. Adeverinţa eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul figurează în registrul agricol ca titular al unui imobil tip locuință cu termen de valabilitate 30 zile, în situația în care solicitantul nu poate prezenta alt act de spațiu;
  16. În situația în care solicitantul actului de identitate nu este proprietarul spațiului de locuit, este necesară declarația acestuia. Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului de evidenţă, a notarului public (cu cel mult 90 zile înaintea depunerii cererii), în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române, la misiunile diplomatice ale României (cu 6 luni înaintea depunerii cererii) sau la autoritățile străine competente (tradusă și legalizată).


  • Pașaportul românesc cu domiciliul în străinătate aflat în termen de valabilitate
  • 2 poze color, ¾ cm, cu margine albă de 7 mm la bază;
  • Certificat de naştere, original și copie;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), original și copie;
  • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
  • Certificat de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original şi copie;
  • Hotărârea judecătorească definitivă, certificatul de divorţ şi convenţia privind minorii, dacă este cazul, în original şi copie (hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate care au ca obiect încredințarea minorilor trebuie recunoscute de către instanța judecătorească din România) sau certificatul de naștere/căsătorie cu mențiuni;
  • Taxa pentru eliberare C.I.P. în valoare de 1 leu (platita la casieria S.P.C.L.E.P. Brasov);
  • Dosar plic.