Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberarea cărţii de identitate provizorii

ACTE NECESARE

 • 3 poze color, ¾ cm cu margine albă 7 mm;
 • Certificat de naştere, original și copie;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), original și copie;
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 • Actul de spaţiu, original și copie;
 • Certificat de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • Cartea de alegator (daca este cazul);
 • Hotărârea judecătorească definitivă sau certificatul de divorț și convenția privind minorii, dacă este cazul, în original și copie; în situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privindîncredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă,în originalşi copie,însoţită de traducerea legalizată, precumşi de hotărârea prin care a fostînvestită cu formulă executorie.

  Dacă în hotărârea judecătorească de divorț/convenția privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului părintelui sau minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte sau, după caz, hotărârea emisă de instanța de tutelă prin care se clarifică neînțelegerileîntre părinți.

  Declarația de acord a celuilalt părinte poate fi dată la ghișeu,în fața funcționarului de evidență a persoanelor ori, dacă părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la Misiunea Diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente.În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusăși legalizată potrivit normelor legaleîn vigoare.

 • Taxa pentru eliberare C.I.P. în valoare de 1 leu (platita la casieria S.P.C.L.E.P. Brasov);
 • Dosar plic.

TAXE

Plata prin SMS
Următoarele taxe pot fi achitate și prin SMS la numărul de telefon scurt7530 după cum urmează:

 • Pentru taxa de carte de identitate provizorie de 1 leu mesaj cu textul BVCIP urmat de CNP-ul persoanei
 • Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.

  Plata prin contul de Trezorerie
  S.P.C.L.E.P. Brașov, C.U.I. 17773744
  Cont Trezorerie: RO15TREZ13121G330800XXXX

  Observații

  - în cazul în care solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate, i se va elibera C.I.P. având drept motiv lipsa act spaţiu sau lipsă acte stare civilă.
  ATENŢIE!!
  Toate documentele vor fi prezentate în original şi copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.
  Nu se acceptă copii legalizate.
  Dovada adresei de domiciliu se face cu unul din următoarele documente:
  1. Extrasul de carte funciară – cu termen de valabilitate 30 zile. Extrasul CF poate fi:
  - extrasul electronic însoțit de certificatul de conformitate dacă este solicitat prin biroul notarului public
  - extrasul on-line obținut de către cetățean
  - extrasul solicitat de la OCPI cu semnătura și ștampila în original;
  2. Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
  3. Contract de donaţie, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
  4. Contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de donaţie cu clauză de abitaţie, uz sau uzufruct viager pentru un imobil tip locuinţă – caz în care este necesar acordul persoanei care deţine clauza;
  5. Contract de schimb de locuinţă – autentificat;
  6. Contractul de partaj voluntar – autentificat;
  7. Contract de întreţinere sau contract de rentă viageră – autentificat;
  8. Certificatul de moştenitor;
  9. Hotărâri judecătoreşti – definitive;
  10. Certificatul de urbanism de dare în folosinţă definitivă sau edificare, însoțit de autorizația de construire (dacă proprietarul o deține) și/sau procesul verbal de predare primire a locuinței ștampilat de primărie;
  11. Contractul de construire (pentru locuinţele edificate înainte de anul 1990) însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
  12. Titlul de proprietate;
  13. Contractul de închiriere (locaţiune):
  - din fondul locativ de stat;
  - proprietate a unei persoane fizice – înregistrat la administraţia financiară;
  - proprietatea unei persoane juridice – dacă sunt mai mulţi asociaţi (acţionari) este necesar acordul dat de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul de administraţie;
  14. Contractul de închiriere – accesoriu al contractului de muncă şi adeverinţa care atestă faptul că solicitantul mai este angajat;
  15. Adeverinţa eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul figurează în registrul agricol ca titular al unui imobil tip locuință cu termen de valabilitate 30 zile, în situația în care solicitantul nu poate prezenta alt act de spațiu;

  În situația în care solicitantul actului de identitate nu este proprietarul spațiului de locuit, este necesară declarația acestuia. Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului de evidenţă, a notarului public (cu cel mult 90 zile înaintea depunerii cererii), în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române, la misiunile diplomatice ale României (cu 6 luni înaintea depunerii cererii) sau la autoritățile străine competente (tradusă și legalizată).

  Potrivit art.321 alin.2 din Noul Cod Civil “oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului”, situație în care este necesar și consimțământul celuilalt soț.

  • 3 poze color, ¾ cm cu margine albă 7 mm;
  • Certificat de naştere, original și copie;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), original și copie;
  • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
  • Actul de spaţiu, original și copie;
  • Certificat de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • Cartea de alegator (daca este cazul);
  • Hotărârea judecătorească definitivă sau certificatul de divorț și convenția privind minorii, dacă este cazul, în original și copie; în situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privindîncredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă,în originalşi copie,însoţită de traducerea legalizată, precumşi de hotărârea prin care a fostînvestită cu formulă executorie.

   Dacă în hotărârea judecătorească de divorț/convenția privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului părintelui sau minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte sau, după caz, hotărârea emisă de instanța de tutelă prin care se clarifică neînțelegerileîntre părinți.

   Declarația de acord a celuilalt părinte poate fi dată la ghișeu,în fața funcționarului de evidență a persoanelor ori, dacă părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la Misiunea Diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente.În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusăși legalizată potrivit normelor legaleîn vigoare.

  • Taxa pentru eliberare C.I.P. în valoare de 1 leu (platita la casieria S.P.C.L.E.P. Brasov);
  • Dosar plic.