Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

PROGRAMUL RABLA LOCAL 2023 finanțat din Fondul pentru Mediu și din Bugetul Local al Primăriei Municipiului Brașov

IMPORTANT!

NU casați mașinile înainte de a vă înscrie pe site-ul AFM, de a depune dosarul cu cererea de finanțare la Direcția Fiscală Brașov și de a semna contractul de finanțare!!!

Persoanele fizice proprietari ai autovehiculelor uzate mai vechi de 15 ani, care doresc să beneficieze de stimulentul de casare, trebuie să aștepte publicarea listei solicitanților înscriși în aplicație, DUPĂ CARE vor putea depune dosarul pentru participare la Program, la Direcția Fiscală Brașov.

Un solicitant de finanțare se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru casarea uneia sau mai multor autovehicule uzate.

Etapa dedicată persoanelor fizice.


Este considerat eligibil solicitantul de finanțare care:

· Este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a Primăriei Municipiului Brașov;

· Deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT Brașov, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

· Nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

· Nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;

· Nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

· Se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

· Se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la Direcția Fiscală Brașov declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024.


Pasul 1: Vă înscrieți pe platforma online a AFM, accesând pagina https://www.afm.ro la secțiunea "Programe de Finanțare" "Casarea autovehiculelor uzate" "Creare conturi depunere dosare" completând câmpurile predefinite.

Pasul 2: După înscrierea pe platformă, trebuie să depuneți la Direcția Fiscală Brașov acordul de participare și documentele care atestă eligibilitatea autovehiculului și ale proprietarului. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE DUPĂ PUBLICAREA PE PAGINA DE INTERNET A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAȘOV ȘI A DIRECȚIEI FISCALE BRAȘOV, A LISTEI SOLICITANȚILOR ÎNSCRIȘI ÎN APLICAȚIE!!!

Depunerea documentelor se poate face în următoarele modalități:

FIZIC – la sediul Direcției Fiscale Brașov, strada Dorobanților nr. 4

ONLINE – Prin intermediul portalului : https://serviciielectronice.brasovcity.ro/cmsSE/categories/taxe-si-impozite/persoane-fizice

              – Prin adresa de email:dirfiscala@dfbv.ro.

Pasul 3: Reprezentanții Direcției Fiscale Brașov aprobă dosarul și întocmesc decizie de acceptare în program (în cazul în care solicitantul și autovehiculul îndeplinesc criteriile de eligibilitate și dosarul este depus cu toate documentele solicitate completate corespunzător) care va fi comunicată solicitanților de finanțare împreuna cu 2 certificate de atestare fiscală în original.

IMPORTANT!

În baza deciziei de acceptare în program, persoanele fizice vor încheia contractul de finanțare la sediul Direcției Fiscale Brașov. Prin semnarea contractului de finanțare solicitanții de finanțare se obligă SĂ NU ACHIZIȚIONEZE autovehicule cu norma de poluare Euro 5 și / sau inferioară, în următorii 3 ani de la obținerea stimulentului pentru casare.

Pasul 4: După semnarea contractului, depuneți la Direcția Fiscală Brașov certificatul de distrugere (care va cuprinde o mențiune privind existența componentelor esențiale ale autovehiculului uzat - criteriul prevăzut la art. 10 lit. d din Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate) și certificatul de radiere din circulație.

Casarea autovehiculului uzat se face la unul deintre colectorii autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz.

Direcția Fiscală Brașov emite proces verbal de scoatere din evidența fiscală pe care îl va comunica Primăriei Municipiului Brașov și solicitantului de finanțare potrivit modalității de comunicare indicată în acordul de participare în program.

Pasul 5: Stimulentul de casare de 3000 va fi virat în contul dumneavoastră.

IMPORTANT!

1. Toate datele, informațiie, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe pagina de internet a AFM,https://www.afm.ro , la secțiunea Programe de finanțare, precum și pe pagina de internet a Direcției Fiscale Brașov.

2. Singurele date, informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM și / sau autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.


Timp estimativ de completare: 20 minute.

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Direcția Fiscală Brașov garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul Direcției Fiscale Brașov cu protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email:dpo@dfbv.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 cu modificările și completările ulterioare, aveți dreptul de a solicita Primăriei Municipiului Brașov, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor.

Dosarul pentru participarea la Programul rabla local va cuprinde:

I. Acordul de participare al solicitantului (SE COMPLETEAZĂ DE SOLICITANTUL DE FINANȚARE ÎNSCRIS ÎN APLICAȚIA AFM) la care se vor anexa următoarele:

1. Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;
2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
3. Cartea de identitate a mijlocului e transport, în copie conformă cu originalul;
4. Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;
5. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis de ANAF Brașov;
6. Imputernicire în original sau copie legalizată, (dacă este cazul).
7. Actul de identitate al imputernicitului, in copie conformă cu originalul (dacă este cazul);
8. Extras de cont;
9.Acte de partaj judiciar sau certificat de moștenitor (dacă este cazul),
10. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală a obligaților datorete bugetului local.

II. În cazul în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate se va depune și acordul scris al coproprietarilor (SE COMPLETEAZĂ DE COPROPRIETARI, ALȚII DECĂT SOLICITANTUL DE FINANȚARE ÎNSCRIS ÎN APLICAȚIA AFM) privind participarea în cadrul programului la care se anexează:

1. Actul de identitate al coproprietarilor, în copie conformă cu originalul;
2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 2 – completată de fiecare coproprietar);
3. Certificate de atestare fiscală ale coproprietarilor din care să rezulte că nu sunt înregistrați cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis de ANAF Brașov;
4. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală a obligaților datorate bugetului local (pentru fiecare coproprietar).